WI-3SN-set

WI-3SN-set

Безжичен интерфонски кит со два 3-канални безжичани интерфони со комуникација секој со секого преку иста фаза на напонската 220V мрежа.