Домофонија за куќи и станови со 1 или 2 корисници

Позиви за апартманска домофонија од АМ серија

Позиви за апартманска домофонија од UМ серија

Внатрешна домофонска единица за AM и UM серија