U-BASE 2 PC

U-BASE 2 PC

Софтвер за управување и програмирање на BFT контролни единици и ресивери преку PC.