TS-68 S/Br

TS-68 S/Br

Хидрауличен затварач – буткач за врата со сребрена или кафена боја.