Traffic Light Red-Green

Traffic Light Red/Green

Семафор за регулација на сообраќај од BFT со:
– димензии 170x360x160мм
– ϕ120мм
– црвена и зелена сигнализација