SWAC-1.1n

SWTA-1.1n

Софтвер за евиденција на работно време за еден терминал на еден PC.