SWAC-1.1n

SWAC-1.1n

Софтвер за контрола и евиденција на пристап за еден читач со еден контролер на еден PC.