SHY-R201

SHY-R201

Slave читач на безконтактни картички, тагови и привезоци:
– EM формат 125kHz
– за надворешна или внатрешна употреба/монтажа
– растојание на отчитување до 15cm
– LED и звучна сигнализација