SHY-R126

SHY-R126

Slave читач на безконтактни картички, тагови и привезоци:
– EM формат 125kHz
– за надворешна или внатрешна употреба/монтажа
– растојание на отчитување до 15cm
– LED и звучна сигнализација