RPB-001

RPB-001

Тастер за излез – “PUSH TO EXIT” со или без пластично куќиште за поставување на ѕид, гипс, плакар или сл.:
– надградно или вградно