RME2

RME2

Двоканална приемна единица за поврзување на макс. две магнетни јамки, напојување 230VAC.