PXR-18

PXR-18

Slave читач на безконтактни картички, тагови и привезоци, со:
– тастатура
– LCD
– EM формат 125kHz
– за надворешна или внатрешна употреба/монтажа
– растојание на отчитување до 10-15cm
– LED и звучна сигнализација