PC9045

PC9045

Безжичана алармна тастатура со:
– LCD екран за пораки со 32 безжични зони
– 16 безжични командери
– 2 жичани зони
– 17 кориснички шифри
– меморија за 128 настани
– вградена батерија
– комплет со напојување