pc5100

PC5100

Адресибилен модул за приклучување на 32 адресибилни детектори за централи од тип PC1616EH, PC1832NK и PC1864NK.