PC4204CX

PC4204CX

Модул за напојување и продолжување на combus комуникациската линија до 305м и управување и сигнализација на 4 програмабилни релејни излези