PC1616EH

PC1616EH

Алармна централа PC1616PCBE комплет со кабинет, со следните карактеристики:
– 6+8 зони (+8 зони на 8 тастатури) деливи во партиции
– максимум 8 тастатури
– 35 кориснички шифри
– меморија од последните 500 настани
– PC Link
– вграден дигитален комуникатор за поврзување на 24HMC или директна дојава на максимум 3 телефони со ѕвонење – повикување
– 2 PGM излези со проширување до 14
– проширување до 22 безжични зони со помош на PC5108
– проширување до 32 безжични зони со помош на RF5108,RF5132 и RFK5501 и проширување со 32 адресабилни елементи