PC5208

PC5208

Програмабилен модул со 8 ниско струјни 50mA излези за PC1616, PC1832 и PC1864.