MOOVI

MOOVI 60N

Електромеханичка Бариера за крак со должина до 6м со:

– вградена контролна единица ALPHA BOM
– вграден приемник за далечинско командување
– брзина на отварање/затварање 8сек.
– вградени електрични прекинувачи
– рачно отварање со клуч
– IP24 степен на заштита
– напојување 230VAC