MOOVI

MOOVI 30S

Електромеханичка Бариера за крак со должина до 3м со:

– вградена контролна единица ALPHA BOM
– вграден приемник за далечинско командување
– брзина на отварање/затварање 1,5сек. + slowdown
– вградени електрични прекинувачи
– рачно отварање со клуч
– IP24 степен на заштита
– напојување 230VAC