J400REP

J400-REP

Паралелен индикатор со фолиска тастатура за паралелен надзор и контрола на ПП централа:
– RS485 комуникација со централата за максимална оддалеченост од 1200м