FonTel L4NET-2

FonTel L4NET/2

Снимач на телефонски разговори остварени преку 4 аналогни PSTN/POTS телефонски линии.
Снимениот материјал се зачувува на вграден хард диск, не е потребен PC.
Овозможува:
– идентификација на повикувачки број (CLIP)
– идентификација на сите дојдовни, појдовни и неодговорени повици
– оневозможува интерференција со постоечката телефонска мрежа
– автоматско одговарање на повик
– автоматско одговарање со однапред снимена гласовна порака
– поврзување со телефонска линија паралелно со телефонскиот апарат
Комплет со FonTel софтвер кој овозможува:
– снимање на повици остварени преку VoIP и Skype
– автоматско снимање на телефонски разговор
– независно преслушување на сите снимени повици
– автоматско бришење на постари повици за ослободување на меморија
– можност за оддалечен пристап до снимените повици преку интернет
– информација за бројот на повикувачот и локација
– пребарување, филтрирање експортирање во CSV формат и принтање на листи со повици