FonTel L1USB

FonTel L1USB

Снимач на телефонски разговори остварени преку аналогна PSTN/POTS телефонска линија.
Снимениот материјал се зачувува на PC кој е поврзан со снимачот преку USB порта.
Овозможува:
– идентификација на повикувачки број (CLIP)
– идентификација на сите дојдовни, појдовни и неодговорени повици
– оневозможува интерференција со постоечката телефонска мрежа
– автоматско одговарање на повик
– поврзување со телефонска линија паралелно со телефонскиот апарат
– нема потреба од дополнително напојување
Комплет со FonTel софтвер кој овозможува:
– автоматско снимање на телефонски разговор
– независно преслушување на сите снимени повици
– автоматско бришење на постари повици за ослободување на меморија
– можност за оддалечен пристап до снимените повици преку интернет
– информација за бројот на повикувачот и локација
– пребарување, филтрирање експортирање во CSV формат и принтање на листи со повици