FonTel ISDN

FonTel ISDN

Снимач на телефонски разговори остварени преку дигитална ISDN телефонска линија.
Снимениот материјал се зачувува на PC кој е поврзан со снимачот преку USB порта.
Овозможува:
– поддршка на две независни ISDN линии (2B+D)
– MSN поддршка
– идентификација на повикувачки број (CLIP)
– идентификација на сите дојдовни, појдовни и неодговорени повици
– оневозможува интерференција со постоечката телефонска мрежа
– снимање на разговори од сите телефонски апарати поврзани во една мрежа NT1 преку RJ45 порта
– нема потреба од дополнително напојување
Комплет со FonTel софтвер кој овозможува:
– автоматско снимање на телефонски разговор
– зачувување на разговорите во посебни компресирани фајлови
– автоматско снимање на телефонски разговор
– независно преслушување на сите снимени повици
– автоматско бришење на постари повици за ослободување на меморија
– можност за оддалечен пристап до снимените повици преку интернет
– информација за бројот на повикувачот и локација
– пребарување, филтрирање експортирање во CSV формат и принтање на листи со повици