FonTel GSM activator

FonTel GSM activator

Лиценца за преземање телефонски разговори во FonTel Backup софтвер а кои предходно се снимени на мобилен апарат со инсталирана FonTel Android апликација.
Кога мобилниот апарат со инсталиран FonTel Android не е во Wi-Fi мрежа во која е и PC-то на кое е инсталиран FonTel Backup софтвер, телефонските разговори се снимаат на
меморијата на самиот мобилен апарат, а кога ќе се најави на Wi-Fi мрежата автоматски се превземаат на PC-то и се архивираат за понатамошна анализа и преслушување.