FC500REP

FC500REP

Паралелен индикатор-команден панел со:
– тастери за FC501, FC510 и FC520 централи
– LED сигнализација и LCD екран за паралелен надзор и контрола на ПП централа
– RS485 комуникација со централата со максимум 1200м оддалеченост од централата