FC460PH

FC460PH

Адресибилен мулти-детектор – комбиниран димно-оптички + термички