FC460PH

FC460PC

Адресибилен мултидетектор – комбиниран димно-оптички, термички и јаглерод моноксид.