FC460P

FC460P

Адресибилен димно-оптички детектор на чад – пожар