FC460H

FC460H

Адресибилен термодиференцијален детектор на пожар