FC410SIO

FC410SIO

Адресибилен влезно-излезен модул со еден влез и еден излез