FC410BDM

FC410BDM

FC410BDM ги следи контактите со пожар и дефект. За далечинско седење на детекторот FIRERAY може да се користи изборен терминален модул BTM800.