DG-50BU

DG-50AU

Дигитален акустичен детектор за кршење на стакло со радиус на осетливост од 12 метри.