CLONIX 2E AC

CLONIX 2E AC

Надворешен приемник:
– 433MHz
– 2 излези со NO контакти
– компатибилен со U-Link протокол за поврзување на постара генерација на BFT уреди и уреди кои што не се од BFT во системи со U-Link технологија
– 230VAC