CBO

CBO

Челична плоча со анкер за монтажа на рампа MOOVI.