BL-151

BL-151

Модул за поврзување на 12 двожичани детектори на пожар во една зона на PC585H, PC1616EH, PC1832NK и PC1864NK.