BGSM-100BA

BGSM-100BA

GSM комуникатор комплет со антена и куќиште за поврзување
на алармни централи, кои користат Contact ID на мониторинг
преку dual-band GPRS:
– максимум 4 мобилни броеви
– максимум 100 програмабилни телефонски броеви
за оддалечено активирање на трите излези
– LED приказ на статус на конекција и грешки
– вградена заштита на жичаната – PSTN линија од пренапон