B EBA TCP/IP GATEWAY

B EBA TCP/IP GATEWAY

Модул за оддалечено управување на автоматизирани системи со U-Link технологија преку TCP/IP мрежа.