PC9155

Alexor PC9155

2-way 433MHz безжична алармна централа со:
– двонасочна комуникација
– вграден гласовен дојавувач на 4 телефонски броеви
– 32 безжични зони
– 16 безжични командери
– максимум 4 безжични тастатури
– максимум 4 безжични внатрешни и/или надворешни сирени
– кориснички шифри
– комплет со адаптер за напојување и акумулаторска батерија 12VDC/2.3Ah