PK5500E1H2

PK5500E1H2

64 зонска LCD тастатура со:
– испис на пораки за алармни централи тип PC585H, PC1616EH, PC1832NK и PC1864NK
– 5 програмабилни функциски копчиња
– 3 копчиња за итност