601PH

601PH

Комбиниран мултидетектор (димно-оптички со термодиференцијален детектор на пораст на температура)