601CH

601CH

Детектор за јагленород моноксид (CO детектор)