BF-300

BF-300

Дигитален апарат за мерење на масти во телото, со приказ на мерните резултати во % и кг.