M7 Intelli IT

M7 Intelli IT

Дигитален апарат за мерење на крвен притисок и пулс со:
– IntelliSense метод на мерење
– потполно автоматска фунцкија