Z

Z

Граничен прекинувач со обично пластично куќиште.
Обичните прекинувачи на Z серијата во пластично куќиште ја обезбедуваат истата електрична и механичка способност и животен век како и стандардните гранични прекинувачи. Но, обичните прекинувачи со пластично кукиште се идеално решение со најдобра вредност за парите за некритични средини или кога се одделно затворени.

  • Ефикасно обично пластично куќиште
  • Исти електрични и механички оценки за вклучување како и стандардните гранични прекинувачи