HD-1500

HD-1500

   АМР (Автономните Мобилни Роботи) од HD-1500 серијата се најмоќни мобилни роботи од OMRON со носивост до 1.500кг. Наменети се за користење во индустриските производни процеси во кои има потреба од земање, транспорт и складирање на тешки објкети. Со употреба на
HD-1500 мобилните роботи со помалку опрема добивате повеќе од производниот процес, бидејќи се избегнува потребата од виљушкари. 

  • со носивост до 1.500 кг. со максимална брзина од 1,8м/сек
  • лесни за инсталирање и користење при транспорт, испорака и  планирање на рути
  • со вградените безбеднсони 360º ласери и сонар се обезбедува детекција на статични и динамични пречки при движењето и се избегнуваат судири
  • Брзо полнење на батреријата (за 36 мин.)
  • 9 часа работно време со полн товар, а 12,5 часа работно време без товар
  • MobilePlanner PC-базиран софтвер за лесно менаџирање 
  • Флексибилно мапирање на објектот со помош на вградените ласери за скенирање
  • робусна навигација во апликации каде има чести промени во позициите на фиксните објекти (палети и пакети во складишта/ магацини) со метод на “localization” на вградените ласери