G3F-G3FD

G3F/G3FD

SSR тип на приклучок со форма и големина компатибилни со
MY серија на релеа за напојување и поставен на DIN-шина со помош на приклучок.

  • 2 и 3А излезна струја
  • Излезни напони од 4 до 110VDC/од 100 до 240VAC
  • Компатибилен со MY електромеханички релеи
  • Монтирање на DIN-шина преку приклучоци
  • Индикатор за работа за да се потврди влезот