CS Дигитални I/O

CS Дигитални I/O единици

CS серија на дигитални влезно/излезни единици за проширување на PLC-ња од CJ серија до 96 точки по единица (влезна, излезна или влезно/излезна), со кој се постигнува брза и сигурна контрола. Серијата од модели со брзи DC влезови до модели со релејни излези за да може конфигурацијата да се адаптира на потребите на секоја апликација.