CJ Motion/Position

CJ единици за Motion/Position

    CJ серијата на проширувачки единици за Движење/Позиција (Motion/Position) со избор на модели наменети за едноставно мерење на позиција, па се до модели наменети  за синхронизирана контрола на движење по повеќе оски.