CJ Дигитални И/О

CJ Дигитални I/O

      CJ серија на дигитални влезно/излезни единици за проширување на PLC-ња од CJ серија со 8 до 64 точки по единица (влезна, излезна или влезно/излезна), со кој се постигнува брза и сигурна контрола. Серијата од модели со брзи DC влезови до модели со релејни излези за да може конфигурацијата да се адаптира на потребите на секоја апликација.