1S Drives

1S Драјвери

        Sysmac 1S Драјвери за општа намена.

  • модели на 230VAC (50 W до 1,5 kW) или                                  модели на 400VAC (400W до 15 kW)
  • eнкодер со 23-битна резолуција
  • брзо и безбедно поставување со терминали без завртки
  • лесни за инсталирање и одржување
  • директно ожичување на I/O сигналите
  • вградено реле за директна контрола на кочницата на моторот
  • вградена безбедносна мрежна STO функција во согласност со PLd (EN ISO 13849-1) стандард и хардверска STO  функција во согласност со SIL2 (IEC 61508)  страндард